TPL_IN
TPL_ON
Hitovi: 1308

Uvjeti za smanjivanje poreza na promet nekretnina u Bruxellesu : Novi zakon stupa na snagu početkom 2017. godine

Za dobar dio kupaca, početni troškovi kod kupnje stana ili kuće u Bruxellesu će se dosta smanjiti od početka 2017. Tada stupa na snagu novi zakon (ordonnance) koji će istovremeno ukinuti do tada postojeći bonus logement.

 

Podsjećam da je uobičajeni porez na promet nekretnina (droits d'enregistrements) u Bruxellesu 12,5 %. Do početka 2017., ukoliko se ispune neki osnovni uvjeti neće se plaćati porez na promet nekretnina na prvih 60.000 €. što smanjuje porez za 6.000 €.

 

Uzmimo primjer stana u Bruxellesu čija je cijena 300.000 €. Porez na promet nekretnina će koštati 300.000 – 60.000 = 240.000 X 12,5 % = 30.000 €.

 

Od 1.1.2017., neće se plaćati porez na promet nekretnina na prvih 175.000 €. U gore navedenom primjeru, porez na promet nekretnina će biti samo 15.625 € (300.000 – 175.000 = 125.000 X 12,5 %).

 

Za dobar dio kupaca, uvjeti koji moraju biti ispunjeni za smanjivanje poreza na promet nekretnina ne bi trebali biti komplicirani:

 

- nekretnina mora biti predodređena za stanovanje (stan ili kuća);

- kupoprodajna cijena ne smije biti veća od 500.000 € (to bi moglo imati kao posljedicu smanjivanje cijena nekretnina koje se prodaju od te cijene). Uvijek je opasno (i naravno kažnjivo) simulirati cijenu nižu od stvarno plaćene, tako da nije preporučljivo dogovarati dio cijene “ispod stola”;

- nekretnina mora biti u jednoj od 19 bruxelleskih općina;

- nekretnina mora biti kupljena u cijelosti (što znači npr. da ne može biti kupljena kao uzufruktus, stvarno pravo na tuđoj svari koje daje ovlašteniku osobno pravo upotrebljavanja tuđe stvari i crpljenja njenih plodova) ;

- kupac ne smije biti vlasnik drugog stana ili kuće (u Belgiji ili u inozemstvu) na dan potpisivanja javno bilježničkog ugovora;

- kupac, ili svi kupci ako ih ima više, moraju u roku od dvije godine prenijeti prebivalište na tu nekretninu (rok je 3 godine ukoliko se radi o kupnji nekretnine koja je u izgradnji);

- kupac mora u toj nekretnini zadržati prebivalište 5 godina.

 

One, koji eventualno razmišljaju o kupnji nekretnine, treba podsjetiti da prije razmatranja bilo kakve ponude treba biti siguran da ta nekretnina ispunjava sve uvjete (i legalne i one koje si je kupac sam predodredio).

Za više informacija: http://www.pravo.be/blog/item/18-uvjeti-za-smanjivanje-poreza-na-promet-nekretnina-u-bruxellesu-novi-zakon-stupa-na-snagu-pocetkom-2017-godine.html

 

TPL_IN
TPL_ON
Hitovi: 1159

Prodaja - Kupnja poduzeća

Prodaja - Kupnja poduzeća
 

U Belgiji postoji cjelina koja obuhaća cjelokupnu materijalnu i nematerijalnu imovinu jednog poduzeća (fizička ili pravna osoba), i ta se cijelina zove fonds de commerce. To znači da svaka firma ima fonds de commerce i da svaki obrtnik ima fonds de commerce koji može prodati. U fonds de commerce spada zapravo sve što je neophodno da bi poduzeće moglo normalno funkcionirati (pravo na nekretninu, klijentela, ugovori, eventualna intelektualna vlasništva...).

Fonds de commerce se često daje u garanciju banci kod davanja kredita, i to banci daje privilegije u slučaju stečaja.

Kada poduzeće pripada pravnoj osobi, vlasnik udjela u pravnoj osobi koji želi prodati business (poduzeće) ima izbor : prodati fonds de commerce ili prodati udjele u firmi. Pravne i porezne posljedice su vrlo različite, i za kupca i za prodavatelja. Cijena je naravno isto vrlo različita. Neophodno je dobro pripremiti ugovor i provjeriti koja opcija bolje odgovara vama. Ugovori pripremljeni bez stručnog pravnog savjeta vrlo često dovode do sudskih sporova, tako da je uvijek bolje spriječiti nego liječiti.

 

Više na: http://www.pravo.be/belgijsko-pravo-i-sudovi/item/16-prodaja-kupnja-poduzeca.html

 

TPL_IN
TPL_ON
Hitovi: 1433

Birajte hrvatsko pravo za vaše nasljedstvo

Od nedavno (kolovoz 2015.) je moguće birati pravo (države) mjerodavno za svoje buduče nasljedstvo i biti siguran da će to upravo pravo u stvarnosti biti mjerodavno.

Uredba 650/2012 o međunarodnim ostavinskim postupcima direktno  mijenja  pravo u većini država članica Evropske Unije, tako i u Belgiji i u Hrvatskoj.

Ta uredba donosi rješenja za veliki dio privatnih međunarodno-pravnih problema i poteškoća jer se odnosi na međunarodne ostavinske postupke. Odnosi se na otvaranje ostavinskog postupka, na određivanje osoba koje nasljeđuju, na likvidaciju ostavinskog postupka i na diobu.

Uredba ipak ne određuje pravo države mjerodavno za likvidaciju bračne imovine koji je postojao između preminule osobe i njenog supružnika ili partnera. U tom slučaju, ukoliko ne postoji predbračni ugovor, mjerodavno pravo će biti određeno na temelju zadnjeg zajedničkog prebivališta bračne zajednice.

Svatko ima pravo birati pravo države čiji je državljanin da bi mogao pripremiti svoju buduću ostavinu.

To znači da hrvatski državljanin koji premine dok ima u Belgiji glavno prebivalište može odrediti da će hrvatsko nasljedno pravo biti nadležno za njegovo nasljedstvo, i vice versa.

Nadležni sud za ostavinski postupak je normalno sud države na teritorju čije je preminula osoba imala zadnje prebivalište. Taj je sud nadležan za pokojnikove pokretnine i nekretnine, makar bile u drugoj državi. Postoji iznimka ukoliko je preminula osoba odlučila da za njenu ostavinu bude nadležno pravo druge države (čije državljanstvo je znači imala) ali samo ako to nasljednici traže. Tako npr. hrvatski državljanin može birati hrvatsko pravo za svoju buduću ostavinu, te će u tom slučaju njegovi nasljednici moći birati sud u hrvatskoj za taj postupak.

Razlog biranju prava mjerodavnog za nećiju ostavinu može biti nepoznavanje belgijskog prava, ili želja da hrvatsko zakonodavstvo, te neke njegove odredbe  - koje mogu biti dosta različite naspram belgijskih -  budu određivale kome ide koji dio nasljedstva.

Ipak, Uredba 2016/6651 ne mjenja ništa u vezi s porezima na nasljedstvo, tako da se belgijski porezi ne bi mogli izbjeći ako je pokojnik imao zadnje prebivalište u Belgiji ili ako se u Belgiji nalazi neka pokojnikova nekretnina. Naime, Uredba 2016/6651 ne mijenja ništa u smislu poreza, te države članice ostaju nadležne za to.

Treba podsjetiti da su u Belgiji porezne stope na nasljedstvo uglavnom jako velike, te da postoji porez na nasljedstvo čak i izmedju roditelja i djece. Ipak, postoje razne mogucnosti smanjiti te poreze ili ih legalno zaobici, ali to treba pripremiti na vrijeme.

Tristan Krstić

23.6.2016.

 

TPL_IN
TPL_ON
Hitovi: 1234

Besplatni pravni savjeti

Od 1. prosinca 2016. godine državljani Republike Hrvatske će svakog prvog četvrtka u mjesecu imati priliku dobiti kratke i besplatne pravne savjete u prostorijama našeg Veleposlanstva na adresi Avenue Louise 425, 1050 Bruxelles, od 10 do 12 sati. Te savjete će pružati g. Tristan KRSTIĆ, koji ima 17 godina iskustva kao odvjetnik u Belgiji. Besplatni pravni savjet će trajati od 15 do najviše 30 minuta.

Pitanja u svim domenama belgijskog zakonodavstva mogu biti postavljena, s naglaskom na prava u vezi s nekretninama, na prava u vezi s nasljeđivanjem, na porezno pravo, na trgovačko pravo, na pravo društava, na parnični postupak i sl.

Za više informacije pogledajte na: http://www.pravo.be/besplatni-pravni-savjeti.html

 

TPL_IN
TPL_ON
Hitovi: 2153

Kao smo mnogi od vas znaju, Belgija je zemlja s najvećim porezima na svijetu, ili bar jedna od tri najoporeziranih država na svijetu, ovisno o pogledu. Postoje razno razni porezi na vise manje sve što je moguce zamisliti, makar sudovi tu i tamo podsjete zakonodavce da ipak ne mogu raditi ama baš bilo sto.

Za razliku od situacije u Hrvatskoj, u Belgiji se na primjer plaća porez na nasjeđivanje čak i kad je u pitanju najbliža porodica, kao npr djeca, ili supružnik. Porezne stope su ipak manje kad je u pitanju bliska porodica (od 3 do 30 %!), te neke nekretnine nisu uopce operezirane (nekretnina u kojoj je osoba koja je umrla življela s porodicom).

Nasljediti od osobe s kojom niste u rodu može biti izuzetno skupo, jer su porezne stope od 40 do 80 %, tako da to treba svakako izbječi!

Da bi se izbjeglo plaćanje tih poreza, nije moguce pribjeci darovnim ugovorom kad je u pitanju nekretnina, jer sur porezne stope iste kao u slučaju nasljedstva. Ipak, ukoliko su u pitanju pokretnine (kao npr. novčana sredstva, dionice…), postoji mogucnost darovanja bez ili sa vrlo smanjenom poreznom stopom. Postoje znači sljedece mogučnosti:

  • darovni ugovor kod javnog bilježnika. Ukoliko je darovatelj nastanjen u Bruxelles-u, porezna stopa je 3% za blisku porodicu, à 7% za ostale osobe. Čak i ukoliko darovatelj premine brzo nakon darovnog ugovora, ne plaća se dodatan porez.
  • «iz ruke u ruku» (“don manuel”), sto je moguče i preko bankovnog virmana. Nikakav porez se ne placa ukoliko darovatelj preživi vise od 3 godine od darovanja. U svakom slučaju treba imati dokaz o animus donandi (želja darovatelja za darovanje) te o datumu darovanja.
  • darovni ugovor kod javnog bilježnika u inozemstvu. U tom slučaju je moguce napraviti darovanje uz dodatne uvjete, kao npr. da darovatelju ostane usufruct (doživotno posjedovanje – te upravljanje pokretninom i ubiranje plodova, kao na primjer kamata ili dividende). Ukoliko darovatelj premine u roku od 3 godine, porez na nasljedstvo se plaća, osim ako se prije smrti ugovor registrira.

Belgijanci često organiziraju svoje nasljedstvo na vrijeme, jer, kao što ste mogli vidjeti, financijske posljedice snose nasljednici. Postoje brojni primjeri da su nasljednici morali prodati nasljedjene nekretnine kako bi mogli platiti poreze. Bolje se pripremiti na vrijeme.

 

Napisao: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tristan KRSTIC,

Avocat - Lawyer - Odvjetnik

Association Afschrift

Avenue Louise 208 B-1050 Bruxelles

Tel: +32.2.646.46.36

Fax: +32.2.644.38.00

tristan.krsticOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.afschrift.com